Showing all 10 results

Manometers

เกจย่านความวัดต่ำ (0 ถึง 2 PSI),ความละเอียดสูง (0.001 PSI) เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดัน

เกจ/เครื่องวัดความแตกต่างของความดัน ย่านการวัดกว้าง ( 0 - 29 psi ) มี 8 หน่วยวัดให้เลือก

สำหรับวัดค่าความเร็วลม/การไหลของลมในจุดที่เข้าถึงได้ยาก

เครื่องวัดความแตกต่างของความดัน ย่านการวัดต่ำ (0 ถึง 5psi), ความละเอียดสูง (0.001psi)

 

เกจ/เครื่องวัดความดัน ย่านการวัดแคบ (0 ถึง 0.5 psi) ความละเอียดสูง (0.001 psi)

Manometer PCE-MPM 10

เครื่องวัดแรงดัน c

มาโนมิเตอร์บันทึกค่า ย่านการวัดต่ำ, บันทึกข้อมูลลงบน SD card ในรูปแบบ Excel

 

มาโนมิเตอร์บันทึกค่าความแตกต่างของแรงดัน ย่านการวัดปานกลาง, บันทึกข้อมูลลงบน SD card ในรูปแบบ Excel

มาโนมิเตอร์บันทึกค่าความแตกต่างของแรงดัน ย่านการวัดสูง, บันทึกข้อมูลลงบน SD card ในรูปแบบ Excel

error: Content is protected !!