SL400: เครื่องวัดปริมาณเสียงที่บุคคลได้รับพร้อมเชื่อมต่อ USB

ใช้ทำการสำรวจเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA, MSHA, DOD, ACGIH และ ISO

 

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!