MO265: เครื่องวัดความชื้นไม้ชนิดมีเข็มและไร้เข็ม

เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ทำลายพื้นผิวหรือสัมผัสพื้นผิว

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!