Tecpel

Showing 1–24 of 170 results

Air Probe thermocouple TPK-05

คลิปปากจรเข้

คลิปปากจรเข้ชนิดปลอดภัย

เครื่องวัดอุณหภูมิและความเร็วลมขนาดเล็ก

เครื่องวัดความเร็วลม CFM/CMM

เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลราคาประหยัด

Bead Probe thermocouple TPK-01

Bead Probe thermocouple TPK-01-40G

Bead Probe thermocouple TPK-01G  Glass Fiber

Bead Probe thermocouple TPT-01-40G (T Type)

แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 1000 Amp

แคล้มป์มิเตอร์อะแดพเตอร์ AC/DC 600A

เครื่องสอบเทียบหลายฟังก์ชั่น

Input/Output สำหรับทั้งโหมดสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและวัดอุณหภูมิ

เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบมือถือ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เครื่องสอบเทียบ

CL-420:เครื่องสอบเทียบ Process Loop

เครื่องสอบเทียบ Process Loop

เครื่องตามสายสัญญาณ

CT-581 เครื่องตามสาย

เครื่องตามสายประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณเสียงและหัววัดขยายสัญญาณ

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ

แคลมป์มิเตอร์

DCM-033: AC/DC แคลมป์มิเตอร์

แคลมป์มิเตอร์แบบ AC/DC

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ 3 3/4 ตัวเลข 200 A มีความละเอียดสูง 100mA

เครื่องวัดการรั่วของไฟฟ้า

แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ความละเอียดสูง

วัดกระแสสลับ 1000 A และวัดแรงความต้านทานไฟฟ้า 2000 2000MOhm

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ 1000 A พร้อมวัดแรงดัน ความต้านทาน และความถี่

error: Content is protected !!