Showing all 19 results

เครื่องวัดแรงดัน Pressure Meter, Manometer

เกจย่านความวัดต่ำ (0 ถึง 2 PSI),ความละเอียดสูง (0.001 PSI) เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดัน

เกจ/เครื่องวัดความแตกต่างของความดัน ย่านการวัดกว้าง ( 0 - 29 psi ) มี 8 หน่วยวัดให้เลือก

สำหรับวัดค่าความเร็วลม/การไหลของลมในจุดที่เข้าถึงได้ยาก

Sale!

เครื่องวัดความแตกต่างของความดัน ย่านการวัดต่ำ (0 ถึง 5psi), ความละเอียดสูง (0.001psi)

 

เกจ/เครื่องวัดความดัน ย่านการวัดแคบ (0 ถึง 0.5 psi) ความละเอียดสูง (0.001 psi)

เครื่องวัดแรงดัน c

Accessories เครื่องวัดแรงดัน

PT150-SD: หัววัดแรงดัน 150psi

ใช้กับ SD750 เครื่องบันทึกแรงดัน

Accessories เครื่องวัดแรงดัน

PT150: หัววัดแรงดัน 150psi

ใช้กับ SDL700 เครื่องวัด/บันทึกแรงดัน

Accessories เครื่องวัดแรงดัน

PT30: หัววัดแรงดัน 30psi

ใช้กับ SDL700 เครื่องวัด/บันทึกแรงดัน

Accessories เครื่องวัดแรงดัน

PT300: หัววัดแรงดัน 300psi

ใช้กับ SDL700 เครื่องวัด/บันทึกแรงดัน

Sale!

ใช้ง่ายเพื่อวัดและบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร และแรงดันอากาศมีวันที่และเวลากำกับข้อมูล

บันทึกค่าความชื้นสัมพันธ์, อุณหภูมิ, และความดันบรรยากาศ

บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD card ในรูปแบบ Excel® format

บันทึกข้อมูลลง SD card ในรูปแบบ Excel® format

บันทึกข้อมูลลง SD card ในรูปแบบ Excel® format

มาโนมิเตอร์บันทึกค่า ย่านการวัดต่ำ, บันทึกข้อมูลลงบน SD card ในรูปแบบ Excel

 

มาโนมิเตอร์บันทึกค่าความแตกต่างของแรงดัน ย่านการวัดปานกลาง, บันทึกข้อมูลลงบน SD card ในรูปแบบ Excel

มาโนมิเตอร์บันทึกค่าความแตกต่างของแรงดัน ย่านการวัดสูง, บันทึกข้อมูลลงบน SD card ในรูปแบบ Excel

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล

error: Content is protected !!