Showing all 3 results

เครื่องตรวจสอบไฟฟ้า Circuit Identifiers

ชุดแก้ปัญหาไฟฟ้าใช้ง่าย 5 ฟังก์ชั่น

สามารถตรวจหาเซอร์คิทเบรกเกอร์ได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการเดินสายไฟ

ตรวจหาแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสทั้งระยะใกล้ ระยะไกล และตรวจแสงระยะไกล

error: Content is protected !!