382213: เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แบบดิจิตอล 3 Output

สามารถปรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าได้ถึง 30V/3A โดยค่าคงที่อยู่ที่ 5V และ 12V Output

error:Content is protected !!