480846: เครื่องวัดความแรงของสนามไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนไหว ชนิด 8 GHz

ตรวจจับการแผ่รังสีความถี่สูง ในย่านความถี่ 10 MHz ถึง 8 GHz

error:Content is protected !!