MO220: เครื่องวัดความชื้นไม้

เครื่องวัดความชื้นไม้ชนิดมีเข็มติดกับเครื่องและมีหัววัดไร้สาย

error:Content is protected !!