MO57: เครื่องวัดความชื้นไม้ชนิดไร้เข็ม

เครื่องวัดความชื้นไม้ชนิดไร้เข็มไม่ทำลายพื้นผิวไม้หรือวัสดุก่อสร้าง

error:Content is protected !!