DO600: เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในของเหลวชนิดกันน้ำ ExStik® II

หัววัดเปลี่ยนง่ายโดยใช้หมุนที่ฝาและสามารถเพิ่มสายให้ยาวได้

error:Content is protected !!