HDV620: กล้องถ่ายภาพในช่องแคบ HD ขนาด 5.5mm สายกล้องกึ่งแข็ง

กล้องตรวจสอบระบบพร้อมหัวขนาด 5.5mm Semi-Rigid, 60° FOV, Macro Probe (1m)

error:Content is protected !!