HDV640w: กล้องถ่ายภาพในช่องแคบ HD ระบบ Wirelessขนาด 6mm สายกล้องกึ่งแข็งแบบควบคุมหัวกล้องได้

กล้องตรวจสอบระบบแบบ Wireless พร้อมหัวขนาด 6mm Semi-Rigid, Articulating (240°) Probe (1m)

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!