HDV650W-30G: กล้องถ่ายภาพในช่องแคบ HD แบบ Wireless พร้อมสายยาว 30 เมตร

กล้องตรวจสอบระบบแบบ Wireless พร้อมหัวขนาด 25mm camera head, 60° FOV/Long Depth of Field Probe (30m)

error:Content is protected !!