MN16A: เครื่องมัลติมิเตอร์แบบตัวเลขขนาดเล็ก

มัลติมิเตอร์ขนาดกระทัดรัด ปรับย่านการวัดอัตโนมัติ 11 ฟังก์ชั่น พร้อมฟังก์ชั่นอุณหภูมิ

error:Content is protected !!