480823: เครื่องวัด EMF/ELF แกนเดียว

วัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแกนเดียว ( 30Hz ถึง 300Hz )

error:Content is protected !!