CO210: เครื่องวัดและบันทึกคุณภาพอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร ชนิดตั้งโต๊ะ

วัดคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิอากาศ และความชื้น

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!