DV25: เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ย่านการวัด 2 ย่าน พร้อมไฟฉายในตัว

เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบไม่สัมผัสขนาดเล็ก มีย่านการวัดให้เลือก 2 ย่าน

error:Content is protected !!